Sociální pojištění - změny sazeb pojistného od 1.7.2019

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti).

Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“).

 

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (z toho 2,1 % = na nemocenské pojištění, 21,5 % = na důchodové pojištění a 1,2 % = na státní politiku zaměstnanosti),

b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

c) u OSVČ

29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, (z toho 28 % = na důchodové pojištění a 1,2 % = na státní politiku zaměstnanosti) jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,

2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,

d)    u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,

e)    u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.

 

V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1.7.2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.